19. 06. 2019
   
Písmo

Prijímacie skúšky

Uchádzači o štúdium študijného odboru 6323 K hotelová akadémia  v školskom roku 2019/2020 budú prijatí na základe prijímacieh pohovoru a písomného testu zo SJL a CJ v rozsahu učiva základnej školy.

Uchádzači o štúdium študijného odboru 6445 K kuchár v školskom roku 2019/2020 budú prijatí na základe prijímaceho pohovoru a písomného testu zo SJL a matematiky v rozsahu učiva základnej školy.

                                     

Termín prijímacích skúšok je I. kolo: 1. termín  13.05.2019

                                                             2. termín  16.05.2019

                                                          

Kritéria pre prijatie:  

                                              - výsledky písomnej prijímacej skúšky 
                                              - výsledky Monitor - Testovanie 9
                                              - štúdijné výsledky za 8. a 9. ročník základnej školy
                                              - výsledky zo súťaží a olympiád
                                              - dobrý zdravotný stav

 

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v Testovaní 9-2017 dosiahli  úspešnosť najmenej 90%. Škola príjme žiakov, ktorí na inej strednej škole prijatí neboli pre nedostatok miesta.

Žiaci, ktorí majú záujem o menej náročné učebné odbory čašník-servírka, predavač a kuchár ( 3-ročné ) budú prijatí bez prijímacích skúšok.

 

Na prihlášku je potrebné napísať kód školy: 686009 (podľa číselníka ŠVS)

 

Predbežný plán prijatia:

- študijný odbor hotelová akadémia       24 žiakov

- študijný odbor kuchár                           

- učebný odbor predavač                        

- učebný odbor čašník-servírka               

- učebný odbor kuchár                              

 

V hotelovej akadémii:

Certifikát, ktorý študent obdrží po maturite, je maturitné vysvedčenie, spolu s ním aj výučný list v odbore HA. Tieto doklady sú platné vo všetkých štátoch EÚ.

Každý žiak menej náročných odborov má zabezpečené zamestnanie po 3 rokoch štúdia a to v prevádzkach, v ktorých vykonáva odbornú prax.

prezentacia-skoly

fotogaleria_small

letak-o-skole

2015-mousson

idea 1

Správy z východu