19. 06. 2019
   
Písmo

Štúdium

Súkromná hotelová akadémia - Dufincova, Komenského 1, 071 01 Michalovce mimo odboru Hotelová akadémia od 01.09.2013

má aj tieto odbory:

6444 H čašník - servírka (trojročný učebný odbor ukončený výučným listom)

6460 H predavač (trojročný učebný odbor ukončený výučným listom)

6445 H kuchár (trojročný učebný odbor ukončený výučným listom)

6445 K kuchár (štvorročný učebný odbor ukončený maturitnou skúškou)

 

Charakteristika učebného odboru 6444 H čašník-servírka

             Učebný odbor 6444 H čašník – servírka trvá 3 roky. Po úspešnom absolvovaní 3 rokov, štúdium končí výučným listom. Odbor je určený pre prospechovo slabších žiakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom po ukončení 9. ročníka ZŠ umožní pokračovať v ďalšom vzdelávaní.

            Štúdium v tomto odbore umožňuje žiakom vzdelávať sa priamo v škole bez väčších nárokov na domácu a individuálnu prípravu. Študent študuje jeden cudzí jazyk, je v málopočetnej skupine žiakov, ktorej sa učiteľ venuje individuálne. V škole využíva modernú výpočtovú techniku a informatiku pomocou počítača s internetom.

            Veľkú pozornosť venujeme odbornému výcviku, v ktorom žiak prichádza k priamemu kontaktu so zákazníkom a klientelou, ktorá má záujem o jeho služby. Učíme ich samostatnosti a kultúre jednania, pripravujeme ich pre trh práce. Podniky, v ktorých môžu vykonávať prax, zabezpečia väčšine z nich budúce zamestnanie. Uplatnenie na trhu práce majú nielen u nás, ale aj v zahraničí, kde už počas štúdia v III. ročníku môžu praxovať. Majú možnosť kultúrneho a športového vyžitia, účasťou v školských krúžkoch a rozvíjať svoju záujmovú činnosť.

            V škole majú zabezpečené stravovanie, možnosť získať vodičské oprávnenie s určitou finančnou výhodou, bývať v školskom internáte, sociálne odkázaní dostávať štipendium a iné. Počas štúdia si žiaci môžu rozšíriť odborné vedomosti aj formou kurzov, napríklad barmanský, baristický, someliérsky či carwingový dekoratér. Pre štúdium a prácu v odbore čašník – servírka je potrebný dobrý zdravotný stav.

            Môžu sa uplatniť ako čašník, účtujúci čašník, servírka, barman, prevádzkar, vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ i majiteľ podniku.

            Výučba sa organizuje v týždňových cykloch, strieda sa jeden týždeň teoretického vyučovania s jedným týždňom odborného výcviku. Teoretické vyučovanie sa realizuje v priestoroch školy, odborný výcvik v rámci ktorého žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti, v pracoviskách praktického vyučovania a v pracoviskách zamestnávateľov. Žiaci 1. ročníka majú praktickú prípravu v škole, žiaci 2. a 3. ročníka v škole aj v strediskách odbornej praxe (v podnikoch).

            Záverečné skúšky na záver štúdia po 3 rokoch obsahuje:

písomnú časť,

praktickú časť,

ústnu časť. Žiak preukáže svoje vedomosti na vyžrebovanej téme.

 

Charakteristika učebného odboru 6460 H predavač.

           Príprava je riadená a realizovaná podľa ŠkVP v náväznosti na ŠVP odboru 64 Ekonomika a organizácia obchodu a služieb. V poslednom období je pomerne veľký záujem a dopyt po pracovníkoch z odboru obchod - pohostinstvo. Odbor predavač, okrem nás nemá žiadna SŠ v tomto regióne a preto vzhľadom na tradíciu spred 20 - 25 rokov budeme s týmto odborom, v štúdiu a príprave kvalifikovaných odborníkov, pokračovať. Hodí sa pre žiakov, od ktorých vyžadujeme menšie nároky na prípravu  pre budúce povolanie. Obchodné inštitúcie v rámci okresu zabezpečia po ukončení štúdia zamestnanie pre každého nášho absolventa.

Teoretické vyučovanie uskutočníme v škole, praktické v strediskách odbornej praxe, hlavne v COOP Jednota s. d. Dodo v Michalovciach (Sobranciach, Trebišove, Sečovciach, Vranove nad Topľou). Štúdium trvá 3 roky a končí sa výučným listom. V prípade záujmu o maturitu je možné pokračovať v dvojročnom štúdiu. Po jeho ukončení je možné študovať aj na VŠ.

 

Charakteristika učebného odboru 6445 H kuchár

Absolvent sa po úspešnom absolvovaní 3-ročného štúdia stáva pracovníkom, ktorý dokáže pracovať v oblasti spoločného stravovania samostatne a tvorivo. Ovláda práce spojené s prípravou pokrmov ako je ich predbežné spracovanie a úpravy, tepelné úpravy jednotlivých jedál, pozná suroviny, koreniny, nápoje a ich zloženie, vlastnosti i technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel pri zostavovaní menu a jedálnych lístkov, ovláda a dodržiava zásady bezpečnosti i hygieny, program HACCP, pozná receptúry bežných i náročných jedál, prípravu pokrmov cudzích kuchýň, má kultivované a spoločenské správanie, má základné ekonomické vedomosti potrebné pri vedení dokumentácie v podniku, dokáže komunikovať v cudzom jazyku, ovláda svoj materinský jazyk slovom a písmom.

Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciach ako pomocný kuchár, kuchár, kuchár špecialista, prevadzkár, vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu.

 

Charakteristika štúdijného odboru 6445 K kuchár

Absolvent sa po úspešnom absolvovaní 4-ročného štúdia stáva pracovníkom, ktorý dokáže pracovať v oblasti spoločného stravovania samostatne a tvorivo. Ovláda práce spojené s prípravou pokrmov ako je ich predbežné spracovanie a úpravy, tepelné úpravy jednotlivých jedál, pozná suroviny, koreniny, nápoje a ich zloženie, vlastnosti i technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel pri zostavovaní menu a jedálnych lístkov, ovláda a dodržiava zásady bezpečnosti i hygieny, program HACCP, pozná receptúry bežných i náročných jedál, prípravu pokrmov cudzích kuchýň, má kultivované a spoločenské správanie, má základné ekonomické vedomosti potrebné pri vedení dokumentácie v podniku, dokáže komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, ovláda svoj materinský jazyk slovom i písmom.

Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciach ako hlavný kuchár, kuchár špecialista, prevadzkár, vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania.

 

Súkromná hotelová akadémia - Dufincova, Komenského 1, 071 01 Michalovce zabezpečuje päťročné maturitné štúdium určené pre chlapcov a dievčatá (otvorený systém) po úspešne ukončenom 9. roč. ZŠ.

Čo ponúkame:
kvalitnú odbornú prípravu pod gesciou kvalifikovaných odborníkov – pedagógov

 • široké teoretické vedomosti a praktické zručnosti
 • výuku 2 cudzích jazykov s rozšírenou dotáciou vyučovacích hodín, ktoré si vyberá žiak, a to z: ANJ, NEJ, RUJ, FRJ, TAJ, ŠPJ
 • po maturite náš certifikát je platný v EÚ a v zámorí
 • odbornú prax aj v zahraničí
 • barmanský kurz, someliérsky, baristický kurz a carwingový dekoratér
 • účtovnícke a počítačové kurzy
 • autoškolu za zvýhodnený poplatok
 • bezplatné doučovanie a mimo vyučovaciu záujmovú činnosť
 • esteticky upravené príjemné prostredie školy
 • rodinnú atmosféru privátnej školy


Nosné predmety:
Mimo všeobecno-vzdelávacích predmetov žiak povinne študuje:

 • 2 cudzie jazyky
 • Náuku o potravinách
 • Náuku o výžive
 • Ekonomiku
 • Účtovníctvo
 • Geografiu cestovného ruchu
 • Administratívu a korešpondenciu (strojopis)
 • Výpočtovú techniku a informatiku
 • Hygienu potravín
 • Technológiu prípravy pokrmov
 • Techniku obsluhy
 • Marketing
 • Hotelový a gastronomický manažment
 • Základy cestovného ruchu a hotelierstva
 • Právo
 • Prax

Zvýšená dotácia hodín cudzích jazykov na našej škole, práca s počítačom a internetom umožňujú žiakom zúčastniť sa zahraničnej praxe v štátoch EÚ a iných.
Od tretieho ročníka praxujú v: Nemecku, Taliansku, Grécku /Rodos, Kréta/, Írsku, Anglicku, Švajčiarsku, Španielsku a na Cypre.
Tam sa študent zdokonalí v cudzom jazyku, získa nové skúsenosti a zážitky, nadviaže nové priateľstvá, dobre zarobí a je na výlete. Stravu, ubytovanie a jednu cestu letecky má zdarma (hradí ju zamestnávateľ). Jeho zárobok činí (400-500Eur/mesačne), podľa zaradenia na pozíciu.
Prax podľa destinácie trvá 3-5 mesiacov.

Priority školy:

 • Bezplatné štúdium, potvrdené zmluvou o bezplatnom štúdiu pri nástupe do školy
 • Povinné 2 cudzie jazyky
 • Vysokoškolský kvalifikovaný pedagogický kolektív
 • Všetko v jedných priestoroch
 • Dostatočné množstvo učebníc a učebných pomôcok
 • Sme najlacnejší zo všetkých HA v regióne
 • Certifikát platný v štátoch EÚ
 • Maturitné vysvedčenie s vyučným listom
 • Športové vyžitie + krúžky
 • Najlepšie strediská odbornej praxe v Michalovciach, (IH Družba, Hotel Jalta, Reštaurácia Idea a Musson, CK Amfora a Domenika).
 • COOP Jednota s.d.

pdf button Bližšie informácie nájdete v letáku o škole 

prezentacia-skoly

fotogaleria_small

letak-o-skole

2015-mousson

idea 1

Správy z východu